چهارشنبه, 25 فروردین, 1400
WEDNESDAY, April 14, 2021انتخاب هتل
B
تاریخ ورود
o
تاریخ خروج
o
1
t
0
u
جستجو
دراین روزگارکه آسمان،زمین وتمام مظاهرطبیعت رادرکلان شهرها،باکردارنادرست خویش آلوده کرده وروانمان رامکدر ساخته ایم،بایسته است گاهی برای التیام روح آزرده خود به دامن طبیعت پناه بریم؛
قدری بیاساییم؛ هتل ساحلی سفیدکناردرهمسایگی دریای زیبای خزرودرجایی که حواس مارابه چالش مطبوع فرامی خواند:
رنگ ها چشم را می فریبد؛ صدای موج دریا ونغمه پرندگان دریایی گوش را می نوازد؛ استنشاق هوای مطبوع،جانی تازه رابه ما می بخشد؛وطعم های طبیعی ومزه های بکرحیاتی دوباره ارزانی می کنند؛ ...مجموعه هتل بزرگ سفیدکنار،برای تحقق پیونددوباره شما عزیزان باطبیعت وهم چنین ؛رفاه وآسایش شما بزرگواران ،ازصمیم قلب وباافتخارتمام آماده انجام هرخدمتی می باشد.
دنیا دنیاآرامش در هتل بزرگ سفیدکنار...
بی صبرانه منتظرحضورگرمتان خواهیم بود...
ایران -بندر انزلی -کیلومتر 5 جاده آستارا
013-44503001-7
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved