مکانهای زیارتی تاریخی
گالری تصاویر
آبشارویسادار
یکی اززیباترین آبشارهای استان گیلان واقع درشهرستان رضوانشهرباجنگل های انبوه ومناطق کوهستانی سرسبزکه میزبان تعدادزیادی ازگردشگران طبیعت می باشد.
این آبشار درفاصله 40کیلومتری هتل بزرگ سفیدکنارقراردارد.
گالری تصاویر
روستای ماسوله
شهرکوهستانی ماسوله باوسعتی معادل 100هکتاردر36کیلومتری غرب وجنوب غربی شهر فومن قرارگرفته ودومین شهرتاریخی جهان بعدازونیزایتالیاشناخته شده است.بلندترین وکوچکترین شهرگیلان که باداشتن جاذبه های تاریخی فرهنگی وبه ویژه معماری سنتی منحصربفردخودگردشگران بسیاری رابه سوی خودجذب می نماید.
گالری تصاویر
قلعه رودخان
قلعه تاریخی در22کیلومتری جنوب غربی شهرفومن درروستایی به همین نام قرارداشته ومساحتی حدود 6.2هکتاردارد.دراصل این دژنظامی دفاعی بوده وازدژهای عجیب وکم نظیرایران وحتی جهان به شمارمی رود.
گالری تصاویر
بندرانزلی
دومین شهرپرجمعیت گیلان ویکی ازمتراکم ترین شهرهای ایران ازلحاظ جمعیتی وهم چنین پربارانترین شهردرکل ایران که دارای آب وهوای معتدل ومرطوب می باشد.به دلیل بندربودن این شهروداشتن ارتباط تجاری باسایرنقاط جهان وبه ویژه اروپاازقدیم به دروازه اروپاشهرت یافته است.انزلی اولین وتنهانامی است که برای این منطقه درطول تاریخ مورداستفاده قرارگرفته است.دردوران سلطنت خاندان پهلوی اسم آن به بندرپهلوی تغییرداده شده بودولی پس ازانقلاب اسلامی دوباره انزلی نام گرفت.
انزلی به معنی گذرگاه ودروازه است که نشان می دهدازگذشته نیز انزلی رادروازه اروپا وایران می دانستند.
گالری تصاویر
چشمه های آبگرم گیلان
براساس آماراداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گیلان،چشمه آب گرم ماستخورمنجیل،لویه وسنگرودرودبار،کوته کومه وعلی داشی آستارا5چشمه آب گرم شناخته شده درگیلان هستند.
گالری تصاویر
لاهیجان عروس گیلان
لاهیجان اززیباترین شهرهای گیلان بوده وبه عروس گیلان شهرت دارد.این شهردر40کیلومتری شرق رشت،درناحیه ای کوهپایه ای قرارداردکه تپه ماهورهای آن رابوته های سبزچای پوشانده است.
لاهیجان به معنی شهرابریشم است.
گالری تصاویر
آبشارلاتون
این آبشار در15کیلومتری آستارادرشهرلوندویل واقع است.برای رفتن بایدبه روستای کوته کومه بروید.مسیرلوندویل تاکوته کومه آسفالت است.بقیه راه رابایدکوهنوردی کنید.آبشار750متربالاترازکوته کومه قراردارد.مسیردارای شیب های زیادی بوده وبرای افرادعادی حدود5ساعت طول می کشدتابه آبشاربرسند.
گالری تصاویر
تماجان
تماجان ازمناطق ییلاقی شهرستان املش درشرق استان گیلان که ازنظر قدمت تاریخی ودارابودن میراث فرهنگی جزومناطق مهم کشورمحسوب می شود.تماجان درمجاورت دهکده تاریخی آمام قرارگرفته ودرشیب کوه آن گورستان باستانی وسیع وپراکنده ای ازاوایل عصرآهن قرارگرفته است.
گالری تصاویر
محل شهادت میرزاکوچک
منطقه یادمانی مشهدمیرزاارتفاعات گیلوان درشهرستان ماسال،محل شهادت میرزاکوچک خان جنگلی مبارزانقلابی شمال کشور
گالری تصاویر
Lilium Ledebourii
یکی اززیباترین جاذبه های طبیعی استان گیلان ،درشهرستان رودبارگل سوسن چلچراغ روستای داماش می باشد.زیبایی وصف ناپذیرکه چشم هرگردشگری را به خود جذب می کند.ازعلاقه مندان دعوت می شوددرخردادماه برای بازدیدازاین جاذبه گردشگری به استان گیلان مسافرت نمایند.
آدرس:گیلان،رودبار48کیلومتری جنوب رودبار،ارتفاعات جیرنده،روستای داماش
گالری تصاویر
موزه روستایی گیلان
موزه میراث روستایی گیلان واقع درجاده رشت-تهران پارک جنگلی سراوان
گالری تصاویر
کاخ موزه بندرانزلی
کاخ موزه بندرانزلی دراستان گیلان مربوط به دوره پهلوی که ازسال 1367به عنوان موزه فعالیتش راآغازنمود.
درکنارآب های نیلگون دریای خزردرشهربندری انزلی عمارت سپید زیبایی که درمیان درختان نارنج وسروقراردارد.
ساعات کارصبح8الی 13 عصر16الی 20
گالری تصاویر
میرزاکوچک خان
یونس استادسرایی مشهوربه میرزا کوچک خان مبارزانقلاب مشروطه ورهبرجنبش جنگل که دراعتراض به نقض تمامیت ارضی واستقلال ایران ازسوی بیگانگان بعدازمشروطه قیام کرد.
آرامگاه این قهرمان انقلابی درسلیمانداراب رشت واقع شده است.
گالری تصاویر
Tea treasuries of Iran
گنجینه چای ایران {شامل موزه چای وآرامگاه محمدمیرزاکاشف السلطنه پدرچای ایران}دراستان گیلان واقع درشهرستان لاهیجان،که به شهرچای ایران شهرت دارد.
گالری تصاویر
تله کابین لاهیجان
تله کابین احرارلاهیجان که ازفرازبام سبز آن شروع شده وبه کوه فلاح خیر ختم میشودودرسال 1384راه اندازی گردیده است.
گالری تصاویر
جنگل وساحل گیسوم
درفاصله 60کیلومتری ازهتل بزرگ سفیدکنارجاده انزلی به آستارا،درختان بلندقامت چشمان شمارادعوت به تماشامی کند.
ساحلی آرام باکامل ترین بازارمحلی وصنایع دستی آماده میزبانی ازشمامهمانان وگردشگران طبیعت می باشد.
گالری تصاویر
سورتمه سیاهداران
درفاصله 60کیلومتری ازهتل بزرگ سفیدکناردرشهرستان تالش درکوه سیاه داران سورتمه ای جنگلی باجذابیت های خاصی راه اندازی گردیده است.
این مجموعه گردشگری باهمکاری شرکت ویگاند آلمان به طول یک کیلومترو55مترایجادشده است.
گالری تصاویر
مسجدسفید
درمیان جنگل های انبوه پره سرازتوابع شهرستان رضوانشهرودرکنارروددیناچال مسجدی بنام اسپی مزگت(مسجدسفید)باقدمت بیش ازهزارسال وجوددارد.
سنگ نوشته های بناآن راقدیمی ترین مسجددرگیلان و وابسته به سده چهارم وآغازسده پنجم معرفی می کند.
گالری تصاویر
ییلاق اولسبلنگاه
دهکده ای توریستی درارتفاعات شهرستان ماسال گیلان که یکی ازجذاب ترین وزیباترین مناطق درفاصله 25کیلومتری شمال غرب ماسال قراردارد.
طبیعت بکرومحیطی وصف نشدنی ازویزگی های این منطقه می باشد.اولسبلنگاه درزبان تالشی به معنای جایگاهی بلندکه درخت ممرزمی روید.
گالری تصاویر
آبشاردودوزن
آبشاردودوزن ازجاذبه های گردشگری شهرستان شفت درشرق گیلان که درمنطقه خرمکش شفت ودرون جنگل واقع شده است.
فاصله آن تاشفت 24کیلومترمی باشد.
گالری تصاویر
کلان شهررشت
رشت درمرکزاستان گیلان ودرعین حال بزرگترین وپرجمعیت ترین شهرشمالی کشوراست.فاصله رشت تا تهران 325کیلومترومساحت آن 136کیلومترمربع می باشد.
ازجمله مهم ترین جاذبه های شهررشت می توان به عمارت ومیدان شهرداری،خانه گردشگری،سبزه میدان،استخرپارک دانشجو،کلاه فرنگی،بقعه دانای علی...اشاره کرد.
گالری تصاویر
سرو هرزویل
سروتنومندوکهن سال درشهرستان منجیل گیلان باعمری بیش ازهزارسال درروستایی به همین نام واقع شده است.
گالری تصاویر
آستارا شهر بام های سفالین
آستاراازآبادی های قدیمی گیلان ودرگذشته نیزبه اصطراب معروف بوده است وبدلیل استفاده بسیارازسفال درساخت وسازبناهای مسکونی وتجاری به شهربام های سفالی مشهوراست.درشمال این بندررودخانه آستاراچای به عنوان خط مرزی،حدفاصل دوقسمت آستارای آذربایجان وایران جاری است.
اکثرساکنان آن آذری زبان می باشند.شهرستان آستارادارای بخش مرکزی ولوندویل می باشد.
گالری تصاویر
تی تی کاروانسرا
این بنا برمسیرراه کاروانی دیلمان به سیاهکل،برسردوراهی رودخانه باباکوه وشیم روداحداث شده است.مصالح آن سنگ رودخانه ای،آجروساروج است.این کاروانسرا توسط تی تی خانم ازمنسوبان خاندان صفوی ساخته شده است ومتعلق یه دوران صفویه است.
گالری تصاویر
پل پونل
این پل تاریخی درجاده تالش به رضوانشهر برروی رودخانه شفاروددرمنطقه پونل ازتوابع شهرستان رضوانشهرواقع شده است.مصالح آن عمدتآ آجربوده ومربوط به دوره قاجاریه می باشد.
گالری تصاویر
تله کابین حیران
تله کابین حیران درشهر تفریحی وگردشگری آستارادرحدفاصل مرزاستان گیلان بااردبیل احداث شده است.طول تله کابین 1500متربوده و30عددکابین برروی کابل ها نصب شده است.
گالری تصاویر
آرامگاه استاددکترمعین
استادزبان فارسی وپدیدآورنده فرهنگ معین درسال 1297درمحله زرجوی شهررشت به دنیا آمد.ایشان درسال 1303دررشته ادبیات فارسی وعلوم تربیتی موفق به مدرک لیسانس شد.پیکر وی درآستانه اشرفیه به خاک سپرده شد.
گالری تصاویر
آبشارلونک
این آبشاردر25کیلومتری جاده سیاهکل به دیلمان قراردارد.ارتفاع آن 6کیلومترکه وجودتاسیسات رفاهی وگردشگری دراطراف آبشار ازمحسنات آن به شمار می رود.
گالری تصاویر
آرامگاه سیدجلال الدین اشرف
آرامگاه سیدجلال الدین اشرف درشرق استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه
ایران -بندر انزلی -کیلومتر 5 جاده آستارا
013-44503001-7
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved