درباره ما

خانه | درباره ما

درباره گروه هتل‌های کوثر

سازمان فرهنگي سياحتي كوثر بعنوان یکی از سازمان های اقتصادی بنیاد شهید وامور ایثارگران فعاليت خود را از سال 1372 آغاز نموده است. فعالیت اصلی سازمان موضوع فعالیت سازمان طبق ماده 5 اساسنامه نگهداری ،بهسازی وبهره برداری بهینه از امکانات بنیاد در جهت فعالیتهای فرهنگی ،سیاحتی،ورزشی،تفریحی وشناسایی سایر امکانات کشور در جهت جذب وایجاد زمینه های بیشتر برای اجرای اهداف سازمان وارایه خدمات متناسب با اهداف تربیتی-فرهنگی بنیاد به خانواده های شاهد وایثارگر،کارکنان بنیاد،اشخاص حقیقی وحقوقی وبطور کلی عموم مردم با در نظر گرفتن اولویت وظرفیت وبهره برداری اقتصادی از امکانات تخصیص داده شده یا امکاناتی که سازمان ایجاد می نماید وهمچنین برنامه ریزی واجرای آن در جهت خودگردانی سازمان از نظر اقتصادی وسرمایه گذاری ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه اهداف سازمان وانجام کلیه اموری که در جهت توسعه سازمان یا پیشبرد اهداف آن با نظر مجمع عمومی به سازمان محول می گردد.