مدیر فنی و مهندسی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر معرفی شد

روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر: طی حکمی از سوی دکتر علی عباس کمری، مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر، آقای حسین تیموری به عنوان مدیر فنی و مهندسی سازمان منصوب کردند.
دکتر کمری در حکم ‌انتصاب حسین تیموری«به عنوان مدیر فنی و مهندسی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر» آورده است:
نظر به تخصص و تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما به عنوان  مدیر فنی و مهندسی سازمان  منصوب میگردید.
امید است با استعانت از خداوند و امکانات در اختیار در انجام وظایف خود و امور محوله موفق و موید باشید.