مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر معرفی شد.

طی حکمی از سوی دکتر علی عباس کمری، مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر، آقای علی سلیمانی به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منصوب شد.

دکتر کمری در حکم ‌انتصاب علی سلیمانی«به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر» آورده است:

"نظر به تخصص و تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منصوب میگردید. امید است با استعانت از خداوند و امکانات در اختیار در انجام وظایف خود و امور محوله موفق و موید باشید."